Regulamin cmentarza

 1. Administratorem cmentarza jest proboszcz parafii pw. Św. Barbary w Tomicach.
 2. Za pochowanie na cmentarzu („pokładne”) i zezwolenie na wybudowanie pomnika pobierane są opłaty.
 3. Grób nie może być ponownie użyty do chowania przed upływem 20 lat. Opłaty uiszcza się przy pochówku za cały 20-letni okres.
 4. Po upływie 20 lat od pogrzebu grób przechodzi na własność cmentarza (Dz. Ustaw z 1972r. poz. 298).
 5. Po upływie 20 lat od pochówku możliwe jest zachowanie prawa do dysponowania tym miejscem pod warunkiem opłaty, tzw. „prolongaty”.
 6. Należy uzyskać zgodę Administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, np.:
  • pogrzeb,
  • ekshumację zwłok lub przeniesienie do innego grobu,
  • budowę nowego pomnika,
  • remont pomnika, np. naprawa, bądź wymiana płyty, tablicy,
  • budowę ławek, kwietników i innych elementów zdobniczych przy grobie.
 7. Zabrania się:
  • wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody Administratora cmentarza,
  • wprowadzania zwierząt,
  • zanieczyszczania cmentarza,
  • samowolnego usuwania drzew i krzewów.
 8. Osoby korzystające z terenu cmentarza zobowiązane są do zachowania spokoju, porządku i czystości.
 9. Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonym na ten cel miejscu.
 10. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika należy wywieźć z cmentarza we własnym zakresie.
 11. Prace remontowe i budowlane wolno przeprowadzać tylko w dni powszednie.
 12. Na terenie cmentarza zabronione jest wykonywanie działalności handlowej i wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca.
Scroll to Top